CSS text-decoration: line-through

Hiệu ứng CSS này thường dùng cho Giá sản phẩm cũ, sẽ bị gạch ngang, điểm khác biệt ở đây là màu của đường line sẽ khác với text so với đoạn css text-decoration: line-through thì đẹp hơn nhiều. Bạn cần các dòng lệnh sau đây

HTML:

<div id="example">
  this is example
  <span></span>
</div>

CSS:

#example{
  color:#ccc;
  font-size: 20px;
  position: relative;
  display: inline-block;
}

#example span {
  position: absolute;
  width: 100%;
  border-top: 1px solid red;
  left: 0;
  top: 50%;
}

Xem demo tại: http://jsfiddle.net/amkrtchyan/RHPHX/1/

Tin tức khác