Kiểm tra liên kết có tồn tài hay không trước khi file_get_contents

Nếu bạn dùng lệnh php file_get_contents(link) để lấy nội dung của 1 liên kết thì sẽ ra lôi nếu link đó không tồn tại. Thanhansoft cung cấp cho bạn 1 function dùng để check nó tồn tại hay không trước khi file_get_contents để khỏi bị lỗi nhé.

private function get_http_response_code($url) {
  $headers = get_headers($url);
  return substr($headers[0], 9, 3);
}

Vào code gọi nó rất đơn giãn:

private function downloadModule($module) {
    $link = 'https://thanhansoft.net/' . $module.'.zip';
    if($this->get_http_response_code($link) != "200"){
      echo "error no ton tai";
    }else{
      file_get_contents(link );
      echo 'co';
    }
}

Chỉ thế thôi.

Chúc vui nhá

Tin tức khác