Lập trình Php

Php export data to excel 2007 xlsx

Xuất Php export data to excel 2007 xlsx sử dụng thư viện PhpSpreadsheet

Xem thêm

Htaccess redirect http to https

Code redirect website về https cho tất cả các domain hay chỉ một vài domain bạn muốn

Xem thêm

Php convert multi array to one array

How to convert multi array to one array

Xem thêm

CSS text-decoration: line-through

Hiệu ứng CSS này thường dùng cho Giá sản phẩm cũ, sẽ bị gạch ngang

Xem thêm

Php glob quét tìm file

Bạn cần hàm này để tìm định file cần tìm

Xem thêm

Tạo file tạm và upload nó bằng FTP php

Code upload file tạm với PHP thông qua giao thức FTP

Xem thêmSSL quan trọng cho các website muốn get JSON

Thanhansoft đã dùng 1 website cần lấy dữ liệu dạng JSON, với website đơn thuần truy cập http:// thì các website https:// không thể get được, vì không tin tưởng mấy tên này. Còn mấy website http:// thì lấy bình thường.

Nói túm lại website có https:// ưu tiên SEO và thật sự quan trọng cho bảo mật, nâng cao uy tín

Xem thêm