Lập trình Php


Lazy load cho Google tag manager tăng tốc trên PageSpeed

Lazy load, Delay loading of Google tag manager for PageSpeed 

Xem thêm

Wordpress 5 phân trang - wordpress 5 pagination

Hàm xử lý phân trang trong wordpress version 5 đơn giản, bao gồm cả css

Xem thêm

PHP So sánh thời gian hơn 24h

Đoạn PHP So sánh thời gian hơn 24h

Xem thêm

PHP convert multidimensional array to one array using function Flatten

PHP convert multidimensional array to one array using function Flatten

Xem thêm

PHP multidimensional array search by key value array

Tìm kiếm 1 mảng đa chiều key và value

Xem thêm

Php export data to excel 2007 xlsx

Xuất Php export data to excel 2007 xlsx sử dụng thư viện PhpSpreadsheet

Xem thêm

Htaccess redirect http to https

Code redirect website về https cho tất cả các domain hay chỉ một vài domain bạn muốn

Xem thêm

Php convert multi array to one array

How to convert multi array to one array

Xem thêm