Laravel updateOrCreate lấy trạng thái insert or update

Laravel có hàm updateOrCreate nếu câu lệnh của bạn không có tồn tại thì nó tự Create, ngược lại nó tự update với 1 số field bị thay đổi, làm sao biết được thì có các hàm như bên dưới để check

$com_name = 'Test name 4';
$data = [
	'com_name' => $com_name,
	'com_mst' => 1235,
	'com_preview' => 'Preuview 3346488888888888',
	'com_content' => 'Noi7 uuuyy dung ggggtttt125',
];

$result = Company::updateOrCreate(
	['com_name' => $com_name],
	$data
);
//dd($result->wasRecentlyCreated); // true is create
//changes field thay đổi

if($result->wasRecentlyCreated || (!$result->wasRecentlyCreated && $result->getChanges())){
	echo 'Update sitemap AND Submit google';
}

dd($result);

 

Tin tức khác