Lấy thuộc tính SRC trong Iframe với Php

Function dùng để lấy thuộc tính src trong code iframe

ví dụ code iframe như thế này:
<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d125364.7558869467!2d106.80410065207886!3d10.914286304902015!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d952b84aea25%3A0x2111cd93cb5263cb!2zdHAuIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1480124599432" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

private function getSrcIframe($iframe_string) {
    preg_match('/src="([^"]+)"/', $iframe_string, $match);
    if (isset($match[1])) return $match[1];
}