PHP convert multidimensional array to one array using function Flatten

PHP convert multidimensional array to one array using function Flatten.

Chuyển 1 mảng nhiều giá trị thành 1 mảng

private function arrayFlatten($array) {
    $result = array();

    if (!is_array($array)) {
      $array = func_get_args();
    }

    foreach ($array as $key => $value) {
      if (is_array($value)) {
        $result = array_merge($result, $this->arrayFlatten($value));
      } else {
        $result = array_merge($result, array($key => $value));
      }
    }

    return $result;
  }
$source  = [1, [2], [[3], 4], 5]; // [1, 2, [3], 4, 5];
$source  = [1, [2], [[3], 4], 5]; // [1, 2, 3, 4, 5];

 

Tin tức khác