Php glob quét tìm file

Bạn cần hàm này để tìm định file cần tìm. 2 Hàm là như nhau nhé, có thể chọn cái nào tùy thích của bạn

 private function glob_recursive($pattern, $flags = 0)
  {
    $files = glob($pattern, $flags);

    foreach (glob(dirname($pattern).'/*', GLOB_ONLYDIR|GLOB_NOSORT) as $dir)
    {
      $files = array_merge($files, $this->glob_recursive($dir.'/'.basename($pattern), $flags));
    }

    return $files;
  }

  public function rglob($pattern, $flags = 0) {
    $files = glob($pattern, $flags);
    foreach (glob(dirname($pattern).'/*', GLOB_ONLYDIR|GLOB_NOSORT) as $dir) {
      $files = array_merge($files, $this->rglob($dir.'/'.basename($pattern), $flags));
    }
    return $files;
  }

 

Tin tức khác