SSL quan trọng cho các website muốn get JSON

Thanhansoft đã dùng 1 website cần lấy dữ liệu dạng JSON, với website đơn thuần truy cập http:// thì các website https:// không thể get được, vì không tin tưởng mấy tên này. Còn mấy website http:// thì lấy bình thường.

Nói túm lại website có https:// ưu tiên SEO và thật sự quan trọng cho bảo mật, nâng cao uy tín

Tin tức khác